Samenwerking Tijmen Kroes & BrinQer

Verzuimmanagement voor de klanten en haar medewerkers die vallen onder het samenwerkingsverband Tijmen Kroes en BrinQer omvat een veelheid van diensten en activiteiten ter voorkoming van (loon-)schadelast.U kunt kiezen uit een basispakket, een medium service pakket of een full service pakket. Ook kunt u per specifieke situatie extra verrichtingen afnemen.

De aan de verschillende typen abonnement gekoppelde verrichtingen zijn onderstaand weergegeven. De gearceerde items vormen daarbij het "Basispakket" dat voor iedere klant wordt ingezet, pakket Verrichtingen A en Full Service kunnen daarbij optioneel worden afgenomen.


Basispakket

Verrichtingen A

Full Service

Contractonderdeel

    
Absentiemanager, licentie per wn. per jaar 
Schadeoverzichten per periode 
Naverrekeningsoverzicht 
Inlogfaciliteiten Gevolmachtigd Agent 
Aanleg werknemersdossiers(a)
Registratie verzuimgevallen(b)
Tel. consult werknemer dag 1/2/3(c)
Gegevensverzameling melding(d)
Eerste spreekuur met BA(e)
Tweede verzuimopvolging(f)
Overleg/advies PvA AD/WG(g)
Probleemanalyse BA/AD icm 1e SU(h)
Verwijzing re-integratie/interventie(i)
Administratieve afhandelingen(j)
UWV melding vangnetgevallen(k)
42e weekmeldingen UWM(l)
Bewaking frequent verzuim WN(m)

Overige activiteiten

    
Periodieke verzuimoverzichten(n)
Levering jaarverslag dienstverlening(o)
Telefonische helpdesk(p)
Advisering subsidies/regelingen(q)

WN = werknemer | BA = bedrijfsarts | AD = arbeidsdeskundige | WG = werkgever | SU = spreekuur | PvA = Plan van Aanpak

De letters die de verschillende items weergeven komen terug in de formele dienstverlenings-overeenkomst tussen BrinQer en u. Hieronder treft u een nadere toelichting aan:

a)Aanleg werknemersdossiers;
b)Registratie verzuimgevallen;
c) Bepaling status verzuim door binnen 4 dagen na ziekmelding de werkgever en/of werknemer te bellen;
d) Gegevensverzameling met betrekking tot ziekmelding t.b.v. informatievastlegging in het werknemersdossier;
e) Voortgangsgesprek door bedrijfsarts en/of arbeidsdeskundige uiterlijk in de zesde week na ziekmelding;
f) Tweede verzuimopvolging en bijbehorende verslaglegging;
g) Concept Plan van Aanpak in 5e week na ziekmelding;
h) Probleemanalyse bij dreigend langdurig verzuim conform artikel 2 lid 2 regeling procesgang eerste ziektejaar, tussen 4e en 6e week na ziekmelding, i.c.m. eerste spreekuur BA;
i) Verwijzing re-integratie en interventievoorstel;
j) Administratieve afhandelingen;
k) UWV-melding vangnetgevallen;
l) 42e weeks meldingen UWV;
m) Bewaking frequent verzuim.

Overige activiteiten:

n) Levering periodieke verzuimoverzichten vanuit systeem;
o) Telefonische helpdesk;
p) Advisering omtrent subsidies, regelingen en faciliteiten welke verband houden met verzuim en arbeidshandicap;
q) Advisering subsidies/regelingen


Naast bovengenoemde dienstverlening biedt BrinQer de volgende diensten, preventief of ter voorkoming van verdere (loon-)schadelast:


Periodieke Medische Onderzoeken (PMO's)Outplacementtrajecten
Verzuimtrainingen lijnmanagementRegresactiviteiten
Arbeidsrechterlijke/juridische ondersteuningControlebezoeken
Algemene Periodieke Keuringen (bloedwaarde test)Deelname aan SMT-overleg
Werkplekonderzoeken en instructiesMediation
1e spreekuurconsults bij fysiotherapeutCommunicatietrainingen
Re-integratie Spoor I en Spoor IICoaching
Te ontwikkelen leeftijdsfasenbewustzijnsbeleid 


Op uurbasis of op basis van offerte

Per specifieke situatie kunt u ook extra verrichtingen afnemen. Bijvoorbeeld re-integratieadvies, het opstellen van een risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) of een werkplekonderzoek. Een overzicht van mogelijke diensten:

Spoed/controle bezoek
Telefonisch consult
Huisbezoek bedrijfsarts
Opvragen inlichting curatieve sector
Re-integratieadvies 1e spoor door arbeidsdeskundige
Interventietraject 1e spoor
Intake & re-integratie 2e spoor
Persoon Profiel Analyse (PPA)
Psychodiagnostisch onderzoek
Fysiek belastbaarheidsonderzoek
Werkplekonderzoek
Opstellen re-integratieverslag (einde 2e jaar)
Mediation
Training bedrijfshulpverlening & EHBO
Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
Periodiek Medisch Onderzoek (PMO)
Probleemanalyse
Plan van Aanpak
42e weeks melding
1e jaars evaluatie
Overleg met werkgever (tel. of mail)
 
[naam van de Arbodienst]
[typ adres]
[typ postcode, 2 spaties, plaats in hoofdletters]

AANTEKENEN

Apeldoorn, .. november 2010

Betreft : Proforma opzegging contract arbodienst


Geachte heer/mevrouw,

Middels dit schrijven zeggen wij het contract voor de arbodienstverlening (formeel) met u op en wel per de eerstkomende mogelijkheid, met inachtneming van de contractuele opzegtermijn. Gaarne ontvangen wij per omgaande een bevestiging van deze opzegging met vermelding van de einddatum.

Onze aansluitgegevens zijn:

[Klik hier en typ uw bedrijfsnaam in]
Contactpersoon [Klik hier en typ naam van uw in]
[Klik hier en typ adres]
[Klik hier en typ postcode, 2 spaties, plaats in hoofdletters]
Aansluitnummer: [Klik hier en typ uw aansluitnummer]


Met vriendelijke groet,[ Naam ]
Directie